Regulamin sklepu internetowego ” agd-wro.pl”

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy agd-wro.pl prowadzony jest przez firmę Global Rafał Panek z siedzibą w Miłoszycach  przy ul. Aleksandra Gierymskiego 8 , 55-220 Miłoszyce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 899-230-87-44
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego ” agd-wro.pl”.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu agd-wro.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca / Sprzedawca – Global Rafał Panek z siedzibą w Miłoszycach  przy ul. Aleksandra Gierymskiego 8 , 55-220 Miłoszyce, wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 899-230-87-44
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://www.agd-wro.pl
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta
 9. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 10. Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach
 11. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem
 12. Regulamin – niniejszy regulamin
 13. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.
 14. Stan sprzętu AGD według nas co oznacza :

 a) nowy -> sprzęt sprawny. W fabrycznym lub zastępczym opakowaniu. Z gwarancją producenta.

b) powystawowy -> sprzęt sprawny, pochodzący np. z ekspozycji mogący posiadać ślady użytkowania, ryski i ślady po montażu. Rękojmia sprzedawcy.

c) używany ->  sprzęt sprawny, używany w warunkach domowych, posiada widoczne  ślady użytkowania. Rękojmia sprzedawcy.

§3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Aleksandra Gierymskiego 8 , 55-220 Miłoszyce
 2. Adres poczty elektronicznej: globalagd@gmail.com
 3. Numer telefonu: 662 – 144 – 932
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (ZŁ) i są cenami brutto.
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 3. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 4. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktem / Produktami oraz wykreowania ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktu / Produktów. W szczególności wygląd Produktu / Produktów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu / Produktów wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: a. przelew b. przy odbiorze (za pobraniem)
 3. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 4. Koszty dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta obciążają Klienta i zostały szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu oraz w wygenerowanym potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 6. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski poprzez firmy kurierskie m.in DHL, FEDEX, DPD, INPOST KURIER, POCZTA POLSKA.
 7. Większe produkty typu: pralka , suszarka, zmywarka, lodówka, magiel są wysyłane na palecie. Owinięte folią typu stretch oraz twardym kartonem. Spięte pasami.
 8. Każda paczka jest ubezpieczona na czas wysyłki.
 9. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie od 1 – 3 dni roboczych
 10. Przedsiębiorca nie odpowiada za czas dostarczenia produktu przez firmy kurierskie oraz za wszelkie uszkodzenia w czasie transportu do klienta.
 11. W razie uszkodzenia paczki / produktu w czasie transportu należy sporządzić protokół uszkodzenia paczki.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.

                                         §6  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

a) Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni.

b) Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 

c) W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.

d) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w §3 pkt 1  niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://www.agd-wro.pl/wp-content/uploads/2019/08/OG%C3%93LNY-wz%C3%B3r-odst%C4%85pienia-od-umowy.pdf

e) Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu na jego złożenie, na adres e-mailowy podany w §3  pkt 2 . Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta

f)  w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, cenę /kwotę zakupu produktu / sprzętu
b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji
c) Klient powinien odesłać Produkt / przedmiot na adres wskazany w §3 pkt 1, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy
d) Produkt nie może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
e) Kosztach zwrotu Produktu / przedmiotu, pokrywa kupujący.

                                                          §7 RĘKOJMIA

 1. Produkty dostępne w Sklepie są objęte rękojmią sprzedawcy.  Informacje o udzielanej przez sprzedawcę rękojmi znajdują się w opisie produktu.
 2. Rękojmia obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ( RP ).
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Czas na reklamacje z tytułu rękojmi wynosi jeden rok.
 4. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Przedsiębiorca nie odpowiada za wady wynikające z normalnego użytkowania.
 7. Sprzedający nie pokrywa kosztów demontażu/montażu sprzętu AGD.
 8. Sprzedający nie pokrywa kosztów związanych z wnoszeniem/ zniesieniem sprzętu AGD.
 9. Reklamacje są rozpatrywane  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 10. Sprzęt AGD zakupiony u Nas jest przeznaczony do użytku domowego. Używanie sprzętu do innych celów powoduje utratę gwarancji i rękojmi.

 §8 DANE OSOBOWE I ZGODY MARKETINGOWE

Akceptując regulamin sklepu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) w następujących celach:

 1. Realizacji zamówienia złożonego telefonicznie, sms, mailowo bądź w sklepie internetowym
 2. W celach marketingowych związanych z działalnością sklepu agd-wro.pl

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod https://www.agd-wro.pl/sklep/regulamin/
 4. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.
 5. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 6. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

a) Zapewniamy klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

b) Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

c) Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Transport zakupionego sprzętu zrealizowany będzie przez 1 osobę pod budynek. W takim przypadku, zużyty sprzęt odbierany będzie z tego samego miejsca.

d) Przygotowanie sprzętu polega na:

 • Kuchenki gazowe – odłączenie od instalacji gazowej (dokonany wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) lub elektrycznej,
 • Pralki, Suszarki –  odłączenie od instalacji wodnej i elektrycznej,
 • Lodówki –  rozmrożenie jej i odłączenie od instalacji elektrycznej.

e) W przypadku zakupu sprzętu AGD przez nasz sklep internetowy, kupujący ma możliwość wysłania do nas swój zużyty sprzęt AGD ( np. przy zakupie pralki można odesłać tylko pralkę). Wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący. Nasza firma nie odbiera przesyłek za pobraniem. Kupujący musi powiadomić sprzedającego o chęci odesłania swojego starego sprzętu. Poprzez numer telefonu: 662-144-932 lub e-maila: globalagd@gmail.com. Kupujący musi we własnym zakresie znaleźć firmę kurierską / przewozową która wykona zlecenie dostarczenia sprzętu.

      7) UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

      8) Zużyty sprzęt RTV i AGD bezpłatnie można oddać do najbliższego PSZOK-u ( Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ) w swoim miejscu zamieszkania.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY